W kompetencjach siła

01.06.2021 – 30.09.2022 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spółdzielnia Socjalna NOVENTA w Łodzi realizuje projekt „W kompetencjach siła”, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 18 osób (min. 10 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na terenie powiatów (brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego i Miasta Łodzi,) poprzez realizację w okresie 01.06.2021 – 30.09.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społeczno-zawodowej dostosowany do potrzeb uczestnika projektu.

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizacje uczestników poprzez:

  • Poradnictwo psychologiczne, prawno- obywatelskie,
  • Warsztaty integracji społeczno-zawodowej
  • Szkolenia z kompetencji kluczowych
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Za udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera, szkoleniach zawodowych uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w kwocie 9,11 za godz.
W okresie stażu za udział uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1.057,60 miesięcznie, oraz zwrot kosztów dojazdu.

Przewidywane rezultaty realizacji projektu:

  • Efektywność społeczna na poziomie nin. 60%
  • Efektywność zatrudnieniowa na poziomie 12% w odniesieniu do os. niepełnosprawnych i na poziomie 100% w odniesieniu do pozostałych osób

Wartość projektu: 279 804,96 zł
Wartość dofinansowania ze środków EFS: 265 814,71 zł

Harmonogram działań w projekcie (PDF)