Specjalista ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej

Oferta szkoleniowa przeznaczona jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje bądź szukają nowej ścieżki rozwoju zawodowego. Osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub wyższym otrzymują możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zwiększających ich kompetencje na rynku pracy. Brak wymagań wstępnych odnośnie poziomu wiedzy uczestnika szkolenia umożliwia uczestnictwo zarówno osób pracujących wcześniej w określonych branżach, jak i osób, które podejmowały aktywność zawodową w innej dziedzinie.

Tematy – 15 h:

 • Ekonomia społeczna:
  • Przedstawienie trenera i uczestników szkolenia;
  • Cele i program szkolenia oraz oczekiwania uczestników;
  • Sprawy organizacyjne;
  • Zawarcie kontraktu;
  • Planowanie strategiczne jako narzędzie rozwoju Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
  • Prawo i finanse
 • Nowe cele ekonomii społecznej:
  • Działania marketingowe OWES
  • Ocena biznesplanów
  • Rola Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w rozwoju ekonomii społecznej
 • Rola Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w rozwoju ekonomii społecznej:
  • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego na rynku
  • Prawne aspekty działań spółdzielni socjalnych
  • Rachunkowość i finanse
 • Zagadnienia dot. ekonomii społecznej:
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, zarządzanie relacjami
  • Marka i PR
  • Przygotowanie i ocena biznesplanu
  • Statutowa działalność nieodpłatna, odpłatna i działalności gospodarcza NGO
  • Sytuacje trudne i kryzysowe w pracy Doradcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
  • Instrumenty animacji i diagnozy

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi wymienić podmioty ekonomii społecznej i solidarnej. Zna rolę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, wie jak funkcjonuje przedsiębiorstwo społeczne na rynku pracy. Potrafi opanować sytuacje trudne i kryzysowe w pracy jako doradca Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Potrafi stworzyć biznesplan z uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi oraz budowania zespołu. Zna prawne aspekty działania spółdzielni socjalnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakres rachunkowości i finansów.

Tematy – 30 h:

 • Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES
  • Moduł integracyjno-organizacyjny:
   • Przedstawienie trenera i uczestników szkolenia;
   • Cele i program szkolenia oraz oczekiwania uczestników;
   • Sprawy organizacyjne;
   • Zawarcie kontraktu;
   • Poznanie się uczestników (integracja grupy).
  • Komunikacja w zespole OWES (komunikacja jedno- i dwustronna; komunikacja góra-dół; bariery skutecznej komunikacji; rola nastawienia w komunikowaniu się; mowa ciała; werbalne techniki komunikacji pytania otwarte i zamknięte, parafraza, dowartościowanie, odzwierciedlenie, klaryfikacja, doprecyzowanie).
  • Zarządzanie konfliktem (konflikt w zespole – przyczyny, rodzaje, dynamika, fazy; emocje i reakcje towarzyszące konfliktom; analiza zachowań osób zaangażowanych w konflikt; metody kierowania konfliktem, strategie radzenia sobie z konfliktami; rozwiązywanie konfliktów).
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (zasady efektywnej autoprezentacji; rola pierwszego wrażenia; zasady dobrego wystąpienia; strategie przekonywania odbiorców; techniki wpływu społecznego).
  • Efektywne motywowanie (motywy działania klientów i współpracowników – co motywuje ludzi?; motywowanie przez cele; formułowanie motywujących informacji zwrotnych – komunikatów krytycznych, pochwały, informacji zwrotnej).
 • Rola OWES w kreowaniu rozwoju PES i PS
  • Rola OWES w inkubowaniu i kreowaniu rozwoju PES i PS,
  • Formy organizacyjno-prawne i modele działalności PES i PS – determinant wyboru i potencjał wzrostu,
  • Dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych – fundamenty sukcesu, problemy z efektywnością operacyjną, uwarunkowania rozwojowe,
  • Wykorzystanie doświadczeń przedsiębiorstw społecznych osiągających sukcesy techniki benchmarkingowe, replikowalność dobrych praktyk (modeli biznesowych, koncepcji rozwojowych, działań operacyjnych), ograniczenia replikowalności, konieczność stosowania indywidualnych rozwiązań,
  • Kluczowe zadania OWES – kreowania warunków rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ich wizerunku, współpraca z interesariuszami, wsparcie w rozwoju,
  • Efekty i odpowiedzialność animatorów i doradców OWES za skutki przeprowadzonego doradztwa
 • Aspekty prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
  • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach PES i PS,
  • praktyczne aspekty wykorzystania regulacji prawnych,
  • podstawowe obowiązki przedsiębiorstw społecznych w aspekcie regulacji prawnych,
  • RODO w przedsiębiorstw społecznych – zasady i wymagania,
  • optymalizacja formy prawnej PES i PS dla danego modelu biznesowego oraz koncepcji rozwojowej,
  • weryfikacja statusu PS – aspekty formalno-prawne,
  • przekształcania PES w PS – aspekty prawne i organizacyjne,
  • aktualizacja wpisów w KRS – sankcjonowanie zmian formy prawnej prowadzenia działalności
  • opracowanie i weryfikacja regulaminów wewnętrznych,
  • postępowanie lustracyjne – wymagania i działania przygotowawcze,
  • postępowanie naprawcze – identyfikacja obszarów wymagających zmian, przygotowania planu naprawczego, proces kontroli planu,
  • postępowanie likwidacyjne podmiotów – procedura, wymagania, kluczowe zadania
 • Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
  • Istota finansowania zwrotnego jako podstawowego źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych
  • Zasady tworzenia montaży finansowe z uwzględnieniem zróżnicowanych instrumentów wsparcia finansowego (dotacje w tym publiczne zadania zlecone , pożyczki, darowizny, dary rzeczowe, nawiązki, loterie fantowe, zbiórki publiczne, sponsoring)
  • Warsztaty dot. pozyskiwania źródeł finansowania obejmujące w szczególności: analizę i wybór dostępnych instrumentów finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych (instrument zwrotny i bezzwrotny), identyfikację parametrów opisujących dany instrument finansowy, analizę warunków dostępu do danego instrumentu finansowego przez przedsiębiorstwo społeczne, przygotowanie montażu finansowego
  • Warsztaty dot. weryfikacji przygotowanego przez innego uczestnika warsztatu montażu finansowego obejmujące w szczególności: określenie głównych kryteriów oceny oraz przeprowadzenie oceny
 • Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej
  • Marketing Mix
   • Podstawy komunikacji w tym: schemat komunikacji, model percepcji, zasady wywierania wpływu, psycholingwistyka, etc.
   • Marketing-mix i jego rola w działalności PES.
   • Misja i wizja.
   • Cele. Ustalanie celów. Strategia.
   • Grupa docelowa – metody analizy, segmentacji i opisu grup docelowych (persona, mapa empatii). Insighty konsumenckie – wejrzenie w prawdziwe potrzeby klienta.
   • Budowanie marki.
  • Narzędzia marketingowe ( promocji) dla PES
   • Proces tworzenia kampanii promocyjnej – brief
   • Katalog narzędzi – poradnik (DIY):
   • Identyfikacja wizualna.
   • Jak przygotować linię kreatywną – ulotka, plakat etc. – techniki, reguły, zasady!
   • Strona www.
   • Działania PR.
   • Działania w Internecie (display, adwords, mailingi).
   • Content Marketing.
   • Social media.
   • Prezentacja.
   • Nietypowe formy promocyjne
 • Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku
  • warunki niezbędne do tworzenia partnerstw i konsorcjów, praktyczne podejście do tworzenia partnerstw, celowość i zasadność tworzenia partnerstw
  • cele i rodzaje partnerstw
  • konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami
  • partnerstwo jako narzędzie rozwoju lokalnego, integracji społecznej i wzmacniania sektora ekonomii społecznej –
  • metody i zasady budowania grupy partnerskiej – psychologia partnerstw (pozyskiwanie nowych partnerów, budowanie trwałości partnerstwa, motywowanie partnerów, zasady trwałej współpracy)
  • charakterystyka efektywnych zespołów – czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole
  • zasady budowania efektywnie funkcjonujących zespołów
  • specyfika rozwoju zespołów (dynamika – proces grupowy)
  • role grupowe (mocne i słabe strony poszczególnych ról – członków partnerstwa)
  • formalno-prawne aspekty zawiązywania partnerstw • spółdzielczość uczniowska, kooperatywy • dobre praktyki w zakresie partnerstwa w PES
  • konsorcja spółdzielcze w celu zwiększenia potencjału ekonomicznego, wspólnego organizowania sieci produkcji, handlu i usług oraz promocji wspólnego znaku towarowego

Po ukończeniu szkolenia Specjalista oprócz dogłębnej, profesjonalnej wiedzy powinien prezentować odpowiednie postawy oraz posiadać umiejętności interpersonalne do współpracy z klientem jakim jest przedstawiciel PES. Skuteczne wsparcie PES niejednokrotnie wymaga dużych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Podczas warsztatów zadbane będzie o rozwój umiejętności miękkich, interpersonalnych co ułatwi doradcy współpracę z PES. Harmonijne rozwijanie wszystkich tych aspektów zostanie osiągnięte poprzez prowadzenie niektórych modułów warsztatów przez pary trenerskie: ekspert / praktyk z danej dziedziny oraz trener umiejętności miękkich / interpersonalnych.