O Spółdzielni

Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. Celem Spółdzielni jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna osób wykluczonych. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Spółdzielnia prowadzi również działalność społeczną, sportowo-turystyczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego.

Ponadto Spółdzielnia Socjalna prowadzi doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
prowadzi różnego rodzaju szkolenia w tym zawodowe oraz zajmuje się realizacją projektów
realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.