Aktywni na co dzień, aktywni w pracy

01.01.2020 – 30.06.2021 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spółdzielnia Socjalna NOVENTA realizuje projekt, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 18 osób (min. 10 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, będących osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujących na terenie powiatów (brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego i Miasta Łodzi,) poprzez realizację w okresie 01.01.2020 – 30.06.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt realizowany w Partnerstwie z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej w Łodzi.

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizacje uczestników poprzez:

  • Poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie, prezentacja własnej osoby
  • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej
  • Wsparcie specjalistyczne: profilaktyka uzależnień, psychoterapia
  • Szkolenia z kompetencji kluczowych
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Przewidywane rezultaty realizacji projektu:

  • Min. 77% uczestników zwiększy swoją aktywność na rynku pracy, w szczególności podejmie zatrudnienie
  • Min. 70% uczestników nabędzie kwalifikacje lub kompetencje

Wartość projektu: 435.146,55 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS: 413.389,22 zł

Harmonogram planowanego wsparcia (PDF)
Harmonogram działań (PDF)