Start w nowe życie!

01.08.2021 – 31.12.2022 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spółdzielnia Socjalna NOVENTA w Łodzi realizuje projekt „Start w nowe życie!”, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób (min. 24 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie powiatów (brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego i Miasta Łodzi,) poprzez realizację w okresie 01.08.2021 – 31.12.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społeczno-zawodowej.

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizacje uczestników poprzez:

  • Poradnictwo psychologiczne, specjalistyczne (prawne, finansowe, obywatelskie)
  • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej
  • Szkolenia z zakresu TIK
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Za udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera, szkoleniach zawodowych uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w kwocie 9,60 za godz.
W okresie stażu za udział uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1.057,60 miesięcznie.

Przewidywane rezultaty realizacji projektu:

  • 77,7% uczestników zwiększy swoją aktywność na rynku pracy , w szczególności podejmie pracę
  • 85% uczestników nabędzie kwalifikacje lub kompetencje.

Wartość projektu: 957.901,28 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS: 910.006,21 zł

Harmonogram działań w projekcie (PDF)