Start w nowe życie!

01.08.2021 – 30.10.2023 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spółdzielnia Socjalna NOVENTA w Łodzi realizuje projekt „Start w nowe życie!”, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 80 osób (min. 56 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie powiatów (brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego i Miasta Łodzi,) poprzez realizację w okresie 01.08.2021 – 30.10.2023 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społeczno-zawodowej.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 obywateli Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022r. i spełniają w/w kryteria

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizacje uczestników poprzez:

 • Poradnictwo psychologiczne, specjalistyczne (prawne, finansowe, obywatelskie)
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej
 • Szkolenia z zakresu TIK
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Poza powyższymi działaniami projektowymi dla osób z Ukrainy zaplanowano

 • dodatkowe indywidualne wsparcie psychologiczne – 4h/os prowadzone przez osoby biegle posługujące się j. ukraińskim (psychologowie ukraińscy),
 • kurs języka polskiego realizowany w dwóch grupach (8-12osobowych) –  112h/grupę (56dni * 2h/dziennie)
 • wsparcie tłumacza języka ukraińskiego na każdym etapie realizacji projektu,

Za udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera, szkoleniach zawodowych i kursie języka polskiego uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w kwocie 9,60 za godz. (w roku 2023 -10,43 za godz.).
W okresie stażu za udział uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1.440,00 miesięcznie (w roku 2023 -1.565,00zł).

Przewidywane rezultaty realizacji projektu:

 • 77,7% uczestników zwiększy swoją aktywność na rynku pracy , w szczególności podejmie pracę
 • 85% uczestników nabędzie kwalifikacje lub kompetencje.

Wartość projektu: 1 975 396,08 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS: 1 876 626,26 zł

Harmonogram działań w projekcie 2022 (PDF)
Harmonogram działań w projekcie 2023 (PDF)