Szansa na nowy start

01.10.2018-30.09.2019 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spółdzielnia Socjalna Noventa realizuje projekt, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów m. Łódź, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizacje uczestników w zakresie:

  • aktywizacji społecznej ( wyznaczanie ścieżki reintegracji, warsztaty terapeutyczne i reintegracyjne, poradnictwo psychologiczne, specjalistyczne i psychoterapia)
  • aktywizacji edukacyjnej (szkolenie w zakresie TIK)
  • aktywizacji zawodowej (określenie IPD, szkolenia zawodowe, staże zawodowe i pośrednictwo pracy)

Wszystkie powyższe działania przyczynią się do uzyskania konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zostaną zdiagnozowane indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom psychologicznym i profesjonalnego doradztwa uzyska się określony pozytywny efekt. Pomoże to zlikwidować bariery społeczne. Wzrosną kompetencje społeczne oraz uczestnicy uzyskają zwiększone kompleksowo nowe umiejętności dzięki szkoleniom i stażom.

Harmonogram wsparcia w projekcie (PDF 591 KB)